Aktualno

Razpis za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2021

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

20.05.2021

Projekt razpisa za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2021 (v nadaljevanju: Razpis 2021) je namenjen vzpodbudi slovenskim izvajalcem popularne zabavne, narodno-zabavne, moderne pop-rock glasbe in glasbe ostalih žanrov, ki so v z razpisom določenemu obdobju posneli in javno priobčili vsaj eno eno skladbo.

Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS) želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanje novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prednostno pred ostalimi prejeli še neuveljavljeni izvajalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ZSVGS ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem ZSVGS. V ta namen je ZSVGS oblikovala sklad, iz katerega črpa sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače glasbene izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMed), s katero želi vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Razpisna pravila in pogoji

SPLOŠNI POGOJI:

 • Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim glasbenim izvajalcem (ki so bodisi posamezniki ali skupine glasbenih izvajalcev – v nadaljevanju smiselno: izvajalec), ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS oz. na Razpis 2021, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v Razpisu 2021 zahtevano dokumentacijo.za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim glasbenim izvajalcem (ki so bodisi posamezniki ali skupine glasbenih izvajalcev – v nadaljevanju smiselno: izvajalec), ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS oz. na Razpis 2021, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v Razpisu 2021 zahtevano dokumentacijo.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile ustvarjene v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021 in so bile z izjemo javnega izvajanja in javnega prenašanja v tem obdobju tudi vsaj enkrat priobčene javnosti  (za namene izvedbe tega razpisa izvedba v živo NE šteje kot javna priobčitev posnetka!) ali izdane na nosilcu zvoka (komercialno izdan fonogram). V skladu z 22. čl. ZASP javna priobčitev zajema naslednje vrste uporabe oz. pravic: »(2) Uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti) obsega zlasti naslednje pravice: 1. pravico javnega izvajanja (26. člen); 2. pravico javnega prenašanja (27. člen); 3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen); 4. pravico javnega prikazovanja (29. člen); 5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen); 6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen); 7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen); 8. pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen).«. Za namene tega razpisa pa v javno priobčitev ne bo šteta uporaba z javnim izvajanjem in javnim prenašanjem.  
 • Skladbe, ki so bile prvič priobčene javnosti pred 1. 1. 2020, ne morejo prejeti subvencije.
 • Skladbe, ki so že prejele subvencije na preteklih razpisih Sklada ZSVGS, ne morejo prejeti subvencije na Razpisu 2021.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v slovenskem narečju).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF. Če skladba še ni ustrezno prijavljena pri IPF, jo lahko prijavite tukaj.
 • Strokovna komisija bo prispele skladbe razvrstila v tri kategorije: narodno-zabavne skladbe, slovenske zabavne skladbe, ter skladbe moderne pop-rock produkcije in ostalih glasbenih žanrov (vse skladbe morajo biti v celoti v slovenskem jeziku).
 • Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za posamezno skladbo.
 • Rok za prijavo na Razpis 2021 je sreda 30. 9. 2021 do 23.59.
 • Prijavnice s prilogami, ki bodo prispele po roku, bodo kot prepozne zavržene. Prijavnice, ki ne bodo imele vseh zahtevanih prilog (posnetkov, pogodbe), bodo kot nepopolne zavržene.
 • S prijavo na Razpis 2021 prijavitelj sprejema vse razpisne pogoje, tako splošne kot dodatne, zlasti pa izbrani prijavitelji sprejemajo tudi vsebino vzorčne pogodbe, ki je objavljena skupaj z Razpisom 2021 kot razpisna priloga.
 • Prijavitelj odgovarja za resničnost podatkov, ki jih je navedel v svoji prijavi.

 

PRIJAVNICA:

 • Spletna prijavnica je na voljo tukaj.
 • Vsak izvajalec lahko prijavi največ dve skladbi. Če prijavi tri ali več, se upoštevata samo tisti dve, ki sta prvi prijavljeni.
 • Za vsako skladbo je treba izpolniti svojo prijavnico.
 • Izvajalec oz. prijavitelj lahko prejme subvencijo za največ eno skladbo.
 • Organizator Razpisa 2021 lahko v primeru, da v posamezni kategoriji ne bo zadostno število prijavljenih skladb, ki bi ustrezale vsem razpisnim pogojem, dodeli subvencijo dvema skladbama istega izvajalca in obe skladbi uvrsti na kompilacijski fonogram, ki bo izdan v digitalni obliki.

 

 PRIJAVA NA RAZPIS 

 

AUDIO POSNETEK:

 • Prijavitelj mora ob prijavi poslati tudi avdio posnetek prijavljene skladbe.
 • Posnetek mora biti NUJNO v formatu wav. Mp3 ni ustrezen format!
 • Naslov za pošiljanje je sklad.zsvgs@gmail.com. Priporočeno je pošiljanje preko aplikacije WeTransfer ali Google drive.
 • Wav datoteka mora biti obvezno (!) ustrezno poimenovana (Ime izvajalca – naslov skladbe).

 

POGODBA:

 • Prijavitelj mora do razpisnega roka za vsako prijavljeno skladbo posebej prek navadne pošte obvezno poslati dva natisnjena izvoda z njegove strani podpisane in ustrezno izpolnjene pogodbe (pdf povezava tukaj). Prijavnica, ki ne bo vsebovala kot priloge tudi zahtevanih dveh podpisanih in izpolnjenih izvodov pogodbe, ne bo popolna in bo zavržena.
 • Naslov za pošiljanje pogodb: Hrib pri Kamniku 8a, 1241 Kamnik.
 • Podpisnik pogodbe je lahko samo prijavitelj skladbe, ki v celoti prevzema pogodbeno odgovornost.
 • Pogodba do podpisa s strani ZSVGS za prijavitelja (in s tem za izvajalca) ter za ZSVGS ni pravno zavezujoča. ZSVGS bo podpisal pogodbe samo za tiste skladbe, ki bodo prejele subvencijo. ZSVGS obdrži en izvod, drugo pošlje prijavitelju. Šele s podpisom obeh pogodbenih strank pogodba začne veljati.
 • Pogodbe, ki bodo poslane ob prijavi skladb, ki ne bodo med prejemnicami subvencij, ne bodo podpisane s strani ZSVGS in ne bodo veljavne.
 • Izbrani dobitnik subvencije odškodninsko odgovarja ZSVGS in založniku razpisne kompilacije (v nadaljevanju: kompilacijski fonogram ZSVGS), da pravic, ki jih prenaša s pogodbo po Razpisu 2021 za izdajo kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki, ni pred tem prenesel na tretjo osebo oz. da ima vsa ustrezna dovoljenja morebitne tretje osebe, da pogodbo za Razpis 2021 veljavno in zavezujoče podpiše.
 • V pogodbi je opredeljeno:
  -  da prijavitelj za namen priprave kompilacije, ki bo po objavi rezultatov razpisa izšla v digitalni obliki z izbranimi skladbami, ki bodo prejele subvencije, izrecno dovoljuje uporabo fonograma, na katerem se nahaja na Razpis 2021 prijavljena skladba;
  -  če prijavitelj ni lastnik fonograma oz. imetnik pravic na fonogramu, na katerem se nahaja na Razpis 2021 prijavljena skladba, mora ob sklenitvi pogodbe predložiti tudi podpisano (in žigosano) pisno privoljenje imetnika pravic na fonogramu, katerega del je prijaviteljeva skladba;
  -  če prijavitelj kot izbrani dobitnik subvencije ne predloži podpisanega pisnega privoljenja imetnika pravic na fonogramu, se mu subvencija ne izplača;
  -  če je bila subvencija že izplačana in se kasneje izkaže, da je prijavitelj oz. dobitnik subvencije ravnal v nasprotju s pogoji Razpisa 2021 in pogodbo, je dolžan subvencijo vrniti, plačati pogodbeno kazen v višini dveh subvencij, prav tako pa je odgovoren za vso škodo, ki bi ZSVGS ali založniku kompilacijskega fonograma ZSVGS morebiti nastala (vključno z morebitnimi sodnimi stroški);
  -  da avtorska pravica ostane avtorjem v nespremenjenih deležih;
  -  da sorodne izvajalske pravice ostanejo v imetništvu izvajalcev v njihovih nespremenjenih deležih;
  -  da se fonogramske pravice za izdano kompilacijo skladb za omejen čas dveh let – tj. od 1.januarja naslednjega leta po podpisu te pogodbe in izdaji kompilacije do izteka dveh let dne 31.12. ustreznega leta – prenesejo na založnika kompilacijskega fonograma ZSVGS, ki bo izbran na razpisu;
  -  da se prihodki od prodaje naklade kompilacijskega fonograma v digitalni obliki preko spletnih platform in trgovin namenijo pokrivanju stroškov izdaje, morebitni dobiček od prodaje kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki pa se vrne v sklad za subvencije in za nadaljnji namen promocije slovenske glasbe;
  -  da ima proizvajalec kompilacijskega fonograma ZSVGS pravico posegati v post produkcijo za namen masteringa;
  -  da morebitno priloženi videogram skladbe in njegove pravice ostanejo v imetništvu prvotnih imetnikov pravic.
 • V pogodbi morata biti navedena davčna številka in TRR pravne osebe (društvo, s.p., ipd.), kamor bo subvencija nakazana.
 • Če posamezen izvajalec prejme subvencijo za dve skladbi, mora skleniti pogodbo za vsako skladbo posebej.

 

OSTALI POGOJI:

 • Dobitniki subvencije soglašajo, da ZSVGS za namene oglaševanja in promocije uporabi osnovne podatke v zvezi z izbranimi prijavami kot so: naslov skladbe, trajanje, ime založnika, imena avtorjev in izvajalcev.subvencije soglašajo, da ZSVGS za namene oglaševanja in promocije uporabi osnovne podatke v zvezi z izbranimi prijavami kot so: naslov skladbe, trajanje, ime založnika, imena avtorjev in izvajalcev.
 • ZSVGS bo v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov skrbno zaščitila osebne podatke prijaviteljev in njihove podatke ne bo razkrila v nobeni obliki, razen kolikor je potrebno za izvedbo samega Razpisa 2021.
 • Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci oz. skupine glasbenih izvajalcev, ki imajo ob prijavi na Razpis 2021 več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznosti, prijavitelj lahko lastno članstvo oz. člane skupine registrira v prijavnici na Razpis 2021.
 • Če se pri različnih izvajalcih oz. skupinah glasbenih izvajalcev za več skladb pojavi en ali več istih članov, si ZSVGS v skladu s pravilnikom pridržuje pravico, da lahko subvencijo podeli skladbi samo enega izvajalca oz. samo ene skupine glasbenih izvajalcev (tisti, ki zbere največje število točk)
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo tudi, če je prejel eno ali več subvencij na razpisih v preteklih letih. Dobitnikom pridobljenih subvencij v več zaporednih letih se zmanjšajo točke v skladu s pravilnikom o točkovanju.
 • Prijave pregledajo in točkujejo strokovne komisije na podlagi pravilnika o točkovanju po objektivnih in subjektivnih kriterijih.
 • Izmed vseh izbranih dobitnikov subvencij bo strokovna komisija v skladu s pravilnikom izbrala ustrezno število skladb iz vsake kategorije, ki bodo objavljene tudi na kompilacijskem fonogramu ZSVGS.
 • Če bo v posamezni kategoriji premalo skladb, ki bi ustrezale kriterijem za uvrstitev na kompilacijski fonogram ZSVGS, lahko strokovna komisija skladbe izbere tudi na podlagi drugačne žanrske opredelitve.
 • Imena članov strokovnih komisij bodo objavljena hkrati z objavo skladb, ki bodo uvrščene na kompilacijski fonogram ZSVGS.
 • Subvencija ne more biti dodeljena izvajalcu oz. skupini glasbenih izvajalcev, katere član je hkrati član ene od strokovnih komisij.
 • Subvencije v fiksnem znesku 250 eur za posamezno skladbo bodo nakazane najkasneje v 10 dneh od dne, ko pogodbe začnejo veljati.
 • Seznam skladb, ki se bodo uvrstile na kompilacijski fonogram ZSVGS, bo javno objavljen na spletni strani www.zsvgs.net najkasneje v treh delovnih dneh od podpisa vseh pogodb s prejemniki subvencij.
 • ZSVGS si pridružuje uredniško pravico pri glasbenem, vsebinskem in grafičnem oblikovanju kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki.
 • ZSVGS lahko oceni, da posnetek zaradi žanrske raznolikosti uredniško ni primeren za izdajo na kompilacijskem fonogramu ZSVGS, čeprav je po vseh kriterijih upravičen do subvencije, ki jo tudi prejme.
 • O rezultatih bodo prijavitelji oz. dobitniki subvencij obveščeni prek elektronske pošte. Prijavitelji skladb, ki ne bodo prejele subvencije, lahko v roku treh tednov od objave seznama skladb za kompilacijski fonogram ZSVGS, prek elektronskega naslova sklad.zsvgs@gmail.com zaprosijo za obrazložitev, zakaj njihova skladba subvencije ni prejela.

Dodatne informacije so na voljo pri ZSVGS na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com

 

 PRIJAVA NA RAZPIS 

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.