Aktualno

Razpis za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2019

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Projekt Razpisa za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2019 (v nadaljevanju: Razpis 2019) je namenjen vzpodbudi slovenskim izvajalcem popularne zabavne in narodno-zabavne glasbe (ansamblom, glasbenim skupinam in pevcem solistom; v nadaljevanju izvajalcem), ki so v z razpisom določenemu obdobju posneli in javno objavili vsaj eno skladbo.

Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS) želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanje novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prednostno pred ostalimi prejeli še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ZSVGS ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem ZSVGS. V ta namen je ZSVGS oblikovala sklad, iz katerega črpa sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMed), s katero želi vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Razpisna pravila in pogoji

SPLOŠNI POGOJI:

 • Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim izvajalcem, ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS oz. na Razpis 2019, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v Razpisu 2019 zahtevano dokumentacijo.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile oz. bodo v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 izdane na nosilcu zvoka (komercialno izdan fonogram) ali je bil posnetek skladbe v tem obdobju vsaj enkrat javno radiodifuzno oddajan oz. javno predvajan na eni izmed slovenskih radijskih ali TV postaj ali na javni prireditvi (izvedba v živo NE šteje kot predvajanje posnetka!).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v slovenskem narečju).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF. Prijava skladbe na IPF, kliknite tukaj.
 • Strokovna komisija bo prispele skladbe razvrstila v tri kategorije: narodno-zabavne skladbe, slovenske zabavne skladbe, ter skladbe moderne pop-rock produkcije in ostalih glasbenih žanrov (vse skladbe morajo biti v celoti v slovenskem jeziku).
 • Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za posamezno skladbo.
 • Rok za prijavo na Razpis 2019 je ponedeljek 30.9. 2019 do 23.59.
 • Prijavnice s prilogami, ki bodo prispele po roku, bodo kot prepozne zavržene. Prijavnice, ki ne bodo imele vseh zahtevanih prilog (posnetkov, pogodbe), bodo kot nepopolne zavržene.
 • S prijavo na Razpis 2019 prijavitelj sprejema vse razpisne pogoje, tako splošne kot dodatne, zlasti pa izbrani prijavitelji sprejemajo tudi vsebino vzorčne pogodbe, ki je objavljena skupaj z Razpisom 2019 kot razpisna priloga.
 • Prijavitelj odgovarja za resničnost podatkov, ki jih je navedel v svoji prijavi.

 

PRIJAVNICA:

 • Spletna prijavnica je na voljo tukaj.
 • Vsak izvajalec lahko prijavi največ dve skladbi. Če prijavi tri ali več, se upoštevata samo tisti dve, ki sta prvi prijavljeni.
 • Za vsako skladbo je treba izpolniti svojo prijavnico.
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo za največ eno skladbo.
 • Organizator Razpisa 2019 lahko v primeru, da v posamezni kategoriji ne bo zadostno število prijavljenih skladb, ki bi ustrezale vsem razpisnim pogojem, dodeli subvencijo dvema skladbama istega izvajalca in obe skladbi uvrsti na kompilacijski fonogram.

 

 PRIJAVA NA RAZPIS 

 

AUDIO POSNETEK:

 • Prijavitelj mora poslati tudi avdio posnetek skladbe. Posnetek mora biti nujno v formatu wav. Mp3 ni ustrezen format!
 • Avdio posnetek mora prijavitelj poslati preko aplikacije WeTransfer (ali Google Drive ipd.)  na e-naslov sklad.zsvgs@gmail.com.
 • Wav datoteka mora biti obvezno! ustrezno poimenovana (Ime izvajalca – naslov skladbe).

 

POGODBA:

 • Prijavitelj mora do razpisnega roka za vsako prijavljeno skladbo posebej prek navadne pošte obvezno poslati dva natisnjena izvoda z njegove strani podpisane in ustrezno izpolnjene pogodbe (kliknite tukaj). Prijavnica, ki ne bo vsebovala kot priloge tudi zahtevanih dveh podpisanih in izpolnjenih izvodov pogodbe, ne bo popolna in bo zavržena.
 • Naslov za pošiljanje pogodb: Hrib pri Kamniku 8a, 1241 Kamnik
 • Pogodba do podpisa s strani ZSVGS za izvajalca in za ZSVGS ni pravno zavezujoča. ZSVGS bo podpisala pogodbe samo za tiste skladbe, ki bodo prejele subvencijo. ZSVGS obdrži en izvod, drugo pošlje prijavitelju. Šele s podpisom obeh pogodbenih strank pogodba stopi v veljavo.
 • Pogodbe, ki bodo poslane ob prijavi skladb, ki ne bodo med prejemnicami subvencij, ne bodo podpisane s strani ZSVGS in bodo zato nezavezujoče.
 • Izbrani dobitnik subvencije odškodninsko odgovarja ZSVGS in založniku razpisne kompilacije (v nadaljevanju: kompilacijski fonogram ZSVGS), da pravic, ki jih prenaša s pogodbo po Razpisu 2019 za izdajo kompilacijskega fonograma ZSVGS, ni pred tem prenesel na tretjo osebo oz. da ima vsa ustrezna dovoljenja morebitne tretje osebe, da pogodbo po Razpisu 2019 veljavno in zavezujoče podpiše.
 • V pogodbi je opredeljeno:
  • da prijavitelj za namen priprave kompilacije, ki bo po objavi rezultatov Razpisa 2019 izšla z izbranimi skladbami, ki bodo prejele subvencije, izrecno dovoljuje uporabo fonograma, na katerem se nahaja na Razpis 2019 prijavljena skladba;
  • če prijavitelj ni lastnik fonograma oz. imetnik pravic na fonogramu, na katerem se nahaja na Razpis 2019 prijavljena skladba, mora ob sklenitvi pogodbe predložiti tudi podpisano (in žigosano) pisno privoljenje imetnika pravic na fonogramu, katerega del je prijaviteljeva skladba,
  • če prijavitelj kot izbrani dobitnik subvencije ne predloži podpisanega pisnega privoljenja imetnika pravic na fonogramu, se mu subvencija ne izplača; če je bila subvencija že izplačana in se kasneje izkaže, da je prijavitelj oz. dobitnik subvencije ravnal v nasprotju s pogoji Razpisa 2019 in pogodbo, je dolžan subvencijo vrniti, plačati pogodbeno kazen v višini dveh subvencij, prav tako pa je odgovoren za vso škodo, ki bi ZSVGS ali založniku kompilacijskega fonograma ZSVGS morebiti nastala (vključno z morebitnimi sodnimi stroški);
  • da avtorska pravica ostane avtorjem v nespremenjenih deležih.
  • da sorodne izvajalske pravice ostanejo v lasti izvajalcev v njihovih nespremenjenih deležih.
  • da se fonogramske pravice za izdano kompilacijo skladb za omejen čas enega leta prenesejo na založnika kompilacijskega fonograma ZSVGS, ki bo izbran na posebnem razpisu.
  • da se mehanične pravice od prodaje naklade namenijo pokrivanju stroškov izdaje.
  • da ima proizvajalec kompilacijskega fonograma ZSVGS pravico posegati v post produkcijo za namen masteringa.
  • da se morebitni dobiček od prodaje kompilacijskega fonograma ZSVGS vrne v sklad za subvencije in za nadaljnji namen promocije slovenske glasbe.
  • da morebitno priloženi videogram skladbe in njegove pravice ostanejo v lasti prvotnega lastnika.
 • V pogodbi morata biti navedena davčna številka in TRR pravne osebe (društvo, s.p., ipd), kamor bo subvencija nakazana. Fizična oseba ne more biti prejemnik oz. dobitnik subvencije.
 • Če posamezen izvajalec prejme subvencijo za dve skladbi, mora skleniti pogodbo za vsako skladbo posebej.

 

OSTALI POGOJI:

 • Dobitniki subvencije soglašajo, da ZSVGS za namene oglaševanja in promocije uporabi osnovne podatke v zvezi z izbranimi prijavami kot so: naslov skladbe, trajanje, ime založnika, imena avtorjev in izvajalcev.
 • ZSVGS bo v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov skrbno zaščitila osebne podatke prijaviteljev in njihove podatke ne bo razkrila v nobeni obliki, razen kolikor je potrebno za izvedbo samega Razpisa 2019.
 • Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci, ki imajo ob prijavi na Razpis 2019 več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznosti, prijavitelj lahko člane registrira v prijavnici na Razpis 2019.
 • Če se pri različnih izvajalcih pojavi en ali več istih članov, lahko subvencijo prejme skladba samo enega izvajalca (tista, ki zbere največje število točk).
 • Skladba, ki je že bila prijavljena na katerem izmed razpisov Sklada ZSVGS v preteklih letih, ne more prejeti subvencije na Razpisu 2019.
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo tudi, če je prejel eno ali več subvencij na razpisih v preteklih letih. Dobitnikom pridobljenih subvencij v več zaporednih letih se zmanjšajo točke v skladu s pravilnikom o točkovanju.
 • Prijave pregledajo in točkujejo strokovne komisije na podlagi pravilnika o točkovanju po objektivnih in subjektivnih kriterijih.
 • Izmed vseh izbranih dobitnikov subvencij bo strokovna komisija v skladu s pravilnikom izbrala ustrezno število skladb iz vsake kategorije, ki bodo objavljene tudi na kompilacijskem fonogramu ZSVGS.
 • Če bo v posamezni kategoriji premalo skladb, ki bi ustrezale kriterijem za uvrstitev na kompilacijski fonogram, lahko strokovna komisija skladbe izbere tudi na podlagi drugačne žanrske opredelitve.
 • Imena članov strokovnih komisij bodo objavljena hkrati z objavo skladb, ki bodo uvrščene na kompilacijski fonogram ZSVGS.
 • Subvencija ne more biti dodeljena izvajalcu, čigar član je hkrati član ene od strokovnih komisij.
 • Subvencije v fiksnem znesku 250 eur za posamezno skladbo bodo nakazane najkasneje v 10 dneh od dne, ko pogodbe stopijo v veljavo.
 • Seznam skladb, ki se bodo uvrstile na kompilacijski fonogram ZSVGS, bo javno objavljen na spletni strani zsvgs.net najkasneje v treh delovnih dneh od podpisa vseh pogodb s prejemniki subvencij.
 • O rezultatih bodo prijavitelji oz. dobitniki subvencij obveščeni prek elektronske pošte. Prijavitelji skladb, ki ne bodo prejele subvencije, lahko v roku treh tednov od objave seznama skladb za kompilacijski fonogram ZSVGS, prek elektronskega naslova sklad.zsvgs@gmail.com zaprosijo za obrazložitev, zakaj njihova skladba subvencije ni prejela.

Dodatne informacije so na voljo pri ZSVGS na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com

 

 

  PRIJAVA NA RAZPIS 

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.