Aktualno

Razpis za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2023

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

26.06.2023

Projekt razpisa za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov skladb 2023 (v nadaljevanju: Razpis 2023) je namenjen vzpodbudi slovenskim izvajalcem popularne zabavne, narodno-zabavne, moderne pop-rock glasbe in glasbe ostalih žanrov, ki so v z razpisom določenemu obdobju posneli in javno priobčili vsaj eno eno skladbo.

Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS) želi v sodelovanju z IPF, k.o., in reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanje novih glasbenih avtorskih del in glasbenih izvedb na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prejeli še neuveljavljeni* glasbeni izvajalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ZSVGS ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem ZSVGS. V ta namen bo ZSVGS na podlagi poziva IPF, k.o., črpala sredstva iz namenskega sklada izvajalcev za subvencijo oziroma za sofinanciranje novih glasbenih izdaj in vzpodbujanje nastanka novih fonogramov ter s tem kakovostnih skladb v slovenskem jeziku (v nadaljevanju: subvencije), tako da bo izvedla lasten razpis za dodelitev teh sredstev. S tem želi podpreti domače glasbene izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe Zakona o medijih (ZMed), s katero želi vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

* Neuveljavljen izvajalec je izvajalec, ki ima pri IPF, k.o. prijavljeno posneto lastno izvedbo in kateri od IPF, k.o. v obračunskem letu ne prejme nadomestila v višini več kot 12 bruto mesečnih minimalnih plač, ali ki se sam ne izreče za uveljavljenega.

Razpisna pravila in pogoji:

SPLOŠNI POGOJI:

 • Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim neuveljavljenim glasbenim izvajalcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji (ki so bodisi posamezniki ali skupine glasbenih izvajalcev – v nadaljevanju smiselno: izvajalec), ki so se s svojo skladbo prijavili na razpis Sklada ZSVGS oz. na Razpis 2023 (v nadaljevanju tudi: prijavitelj), izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v Razpisu 2023 zahtevano dokumentacijo.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe izvajalcev, ki so bile oz. bodo ustvarjene v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 in so bile z izjemo javnega izvajanja in javnega prenašanja v tem obdobju tudi vsaj enkrat priobčene javnosti** (za namene izvedbe tega razpisa izvedba v živo NE šteje kot javna priobčitev posnetka!) ali izdane na nosilcu zvoka (komercialno izdan fonogram).
 • Skladbe, ki so bile prvič priobčene javnosti pred 1. 1. 2022, ne morejo prejeti subvencije.
 • Skladbe, ki so že prejele subvencije na preteklih razpisih Sklada ZSVGS, ne morejo prejeti subvencije na Razpisu 2023.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v slovenskem narečju).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF, k.o. Če skladba še ni ustrezno prijavljena pri IPF, k.o., jo lahko prijavite tukaj.
 • Strokovna komisija bo prispele skladbe razvrstila v tri kategorije: narodno-zabavne skladbe, slovenske zabavne skladbe, ter skladbe moderne pop-rock produkcije in ostalih glasbenih žanrov (vse skladbe morajo biti v celoti v slovenskem jeziku).
 • Višina posamezne subvencije za posamezno skladbo je odvisna od žanra, ki ga bo ocenila strokovna komisija.
 • Upravičenci do prejema subvencije slovenske zabavne glasbe, moderne pop-rock produkcije, jazz in ostale več stezne produkcije (več kot 16 stez), bodo za fonogram prejeli 400 evrov. Upravičenci do prejema subvencije slovenske narodno zabavne glasbe, kantavtorske in ostale manj stezne produkcije (manj kot 16 stez), bodo za fonogram prejeli 300 evrov.
 • Rok za prijavo na Razpis 2023 je torek, 31. 10. 2023, do 23.59 ure.
 • Prijavitelj je lahko le neuveljavljeni glasbeni izvajalec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je fizična oseba. Svojo skladbo lahko prijavi tudi skupina glasbenih izvajalcev, ki pa je v ta namen v skladu z 119. čl. ZASP dolžna pooblastiti enega izmed članov kot svojega zastopnika, ki se lahko prijavi na razpis in je pooblaščen podati tudi soglasja v zvezi z osebnimi podatki in objavo dobitnikov subvencije v letnem poročilu IPF, k.o. 
 • Prijavnice s prilogami, ki bodo prispele po roku, bodo kot prepozne zavržene. Prijavnice, ki ne bodo imele vseh zahtevanih prilog (posnetkov, pogodbe), bodo kot nepopolne zavržene.
 • S prijavo na Razpis 2023 prijavitelj sprejema vse razpisne pogoje, tako splošne kot dodatne, zlasti pa izbrani prijavitelji sprejemajo tudi vsebino vzorčne pogodbe, ki je objavljena skupaj z Razpisom 2023 kot razpisna priloga.
 • Prijavitelj odgovarja za resničnost podatkov, ki jih je navedel v svoji prijavi. 

** V skladu z 22. čl. ZASP javna priobčitev zajema naslednje vrste uporabe oz. pravic: »(2) Uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti) obsega zlasti naslednje pravice: 1. pravico javnega izvajanja (26. člen); 2. pravico javnega prenašanja (27. člen); 3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen); 4. pravico javnega prikazovanja (29. člen); 5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen); 6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen); 7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen); 8. pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen).«. Za namene tega razpisa pa v javno priobčitev ne bo šteta uporaba z javnim izvajanjem in javnim prenašanjem. 

 

PRIJAVNICA:

 • Spletna prijavnica je na voljo tukaj.
 • Vsak izvajalec lahko prijavi največ dve skladbi. Če prijavi tri ali več, se upoštevata samo tisti dve, ki sta prvi prijavljeni.
 • Za vsako skladbo je treba izpolniti svojo prijavnico.
 • Izvajalec oz. prijavitelj lahko prejme subvencijo za največ eno skladbo.
 • Organizator Razpisa 2023 lahko v primeru, da v posamezni kategoriji ne bo zadostno število prijavljenih skladb, ki bi ustrezale vsem razpisnim pogojem, dodeli subvencijo dvema skladbama istega izvajalca in obe skladbi uvrsti na kompilacijski fonogram, ki bo izdan v digitalni obliki. 

 

AUDIO POSNETEK:

 • Prijavitelj mora ob prijavi poslati tudi avdio posnetek prijavljene skladbe.
 • Posnetek mora biti NUJNO v formatu wav. Mp3 ni ustrezen format!
 • Naslov za pošiljanje je sklad.zsvgs@gmail.com. Priporočeno je pošiljanje preko aplikacije WeTransfer ali Google Drive.
 • Wav datoteka mora biti obvezno (!) ustrezno poimenovana (Ime izvajalca – naslov skladbe).

 

POGODBA:

 • Prijavitelj mora do razpisnega roka za vsako prijavljeno skladbo posebej prek navadne pošte obvezno poslati dva natisnjena izvoda z njegove strani podpisane in ustrezno izpolnjene pogodbe (pogodba je na voljo tukaj). Prijavnica, ki ne bo vsebovala kot priloge tudi zahtevanih dveh podpisanih in izpolnjenih izvodov pogodbe, ne bo popolna in bo zavržena.
 • Naslov za pošiljanje pogodb: Hrib pri Kamniku 8a, 1241 Kamnik.
 • Podpisnik pogodbe je lahko samo prijavitelj skladbe, ki v celoti prevzema pogodbeno odgovornost.
 • Pogodba do podpisa s strani ZSVGS za prijavitelja (in s tem za izvajalca) ter za ZSVGS ni pravno zavezujoča. ZSVGS bo podpisal pogodbe samo za tiste skladbe, ki bodo prejele subvencijo. ZSVGS obdrži en izvod, drugi izvod pogodbe pošlje prijavitelju. Šele s podpisom obeh pogodbenih strank pogodba začne veljati.
 • Pogodbe, ki bodo poslane ob prijavi skladb, ki ne bodo med prejemnicami subvencij, ne bodo podpisane s strani ZSVGS in ne bodo veljavne.
 • Izbrani dobitnik subvencije odškodninsko odgovarja ZSVGS in založniku razpisne kompilacije (v nadaljevanju: kompilacijski fonogram ZSVGS), da pravic, ki jih prenaša s pogodbo po Razpisu 2023 za izdajo kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki, ni pred tem prenesel na tretjo osebo oz. da ima vsa ustrezna dovoljenja morebitne tretje osebe, da pogodbo za Razpis 2023 veljavno in zavezujoče podpiše.
 • V pogodbi je opredeljeno:
  - da prijavitelj za namen priprave kompilacije, ki bo po objavi rezultatov razpisa izšla v digitalni obliki z izbranimi skladbami, ki bodo prejele subvencije, izrecno dovoljuje uporabo fonograma, na katerem se nahaja na Razpis 2023 prijavljena skladba;
  - če prijavitelj ni lastnik fonograma oz. imetnik pravic na fonogramu, na katerem se nahaja na Razpis 2023 prijavljena skladba, mora ob sklenitvi pogodbe predložiti tudi podpisano (in žigosano) pisno privoljenje imetnika pravic na fonogramu, katerega del je prijaviteljeva skladba;
  - če prijavitelj kot izbrani dobitnik subvencije ne predloži podpisanega pisnega privoljenja imetnika pravic na fonogramu, se mu subvencija ne izplača;
  - če je bila subvencija že izplačana in se kasneje izkaže, da je prijavitelj oz. dobitnik subvencije ravnal v nasprotju s pogoji Razpisa 2023 in pogodbo, je dolžan subvencijo vrniti, plačati pogodbeno kazen v višini dveh subvencij, prav tako pa je odgovoren za vso škodo, ki bi ZSVGS ali založniku kompilacijskega fonograma ZSVGS morebiti nastala (vključno z morebitnimi sodnimi stroški);
  - da avtorska pravica ostane avtorjem v nespremenjenih deležih;
  - da sorodne izvajalske pravice ostanejo v imetništvu izvajalcev v njihovih nespremenjenih deležih;
  - da se fonogramske pravice za izdano kompilacijo skladb za omejen čas dveh let – tj. od 1. januarja naslednjega leta po podpisu te pogodbe in izdaji kompilacije do izteka dveh let dne 31. 12. ustreznega leta – prenesejo na založnika kompilacijskega fonograma ZSVGS, ki bo izbran na razpisu;
  - da se prihodki od prodaje naklade kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki preko spletnih platform in trgovin namenijo pokrivanju stroškov izdaje, morebitni dobiček od prodaje kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki pa se vrne v sklad za subvencije in za nadaljnji namen promocije slovenske glasbe;
  - da ima proizvajalec kompilacijskega fonograma ZSVGS pravico posegati v post produkcijo za namen masteringa;
  - da morebitno priloženi videogram skladbe in njegove pravice ostanejo v imetništvu prvotnih imetnikov pravic;
  - da izvajalci-dobitniki subvencije soglašajo, da bodo njihova imena z navedbo podatka o višini prejetih sredstev objavljana v posebnem poročilu letnega poročila IPF, k.o.
 • V pogodbi morata biti navedena davčna številka in TRR fizične osebe, kamor bo subvencija nakazana.
 • Če posamezen izvajalec prejme subvencijo za dve skladbi, mora skleniti pogodbo za vsako skladbo posebej. 

 

OSTALI POGOJI:

 • Dobitniki subvencije soglašajo, da ZSVGS za namene oglaševanja in promocije uporabi osnovne podatke v zvezi z izbranimi prijavami kot so: naslov skladbe, trajanje, ime založnika, imena avtorjev in izvajalcev.
 • ZSVGS bo v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov skrbno zaščitila osebne podatke prijaviteljev in njihove podatke ne bo razkrila nepooblaščenim osebam, razen kolikor je potrebno za izvedbo samega Razpisa 2023 in glede na zahteve poziva IPF, k.o., zato skladno z določbo 3. odstavka 41. člena ZKUASP dobitniki subvencije soglašajo, da bodo njihova imena z navedbo podatka o višini prejetih sredstev objavljana v posebnem poročilu letnega poročila IPF, k.o.
 • Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci oz. skupine glasbenih izvajalcev, ki imajo ob prijavi na Razpis 2023 več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznosti, prijavitelj lahko lastno članstvo oz. člane skupine registrira v prijavnici na Razpis 2023.
 • Če se pri različnih izvajalcih oz. skupinah glasbenih izvajalcev za več skladb pojavi en ali več istih članov, si ZSVGS v skladu s pravilnikom pridržuje pravico, da lahko subvencijo podeli skladbi samo enega izvajalca oz. samo ene skupine glasbenih izvajalcev (tisti, ki zbere največje število točk).
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo tudi, če je prejel eno ali več subvencij na razpisih v preteklih letih. Dobitnikom pridobljenih subvencij v več zaporednih letih se zmanjšajo točke v skladu s pravilnikom o točkovanju.
 • Prijave pregledajo in točkujejo strokovne komisije na podlagi pravilnika o točkovanju po objektivnih in subjektivnih kriterijih.
 • Izmed vseh izbranih dobitnikov subvencij bo strokovna komisija v skladu s pravilnikom izbrala ustrezno število skladb iz vsake kategorije, ki bodo objavljene tudi na kompilacijskem fonogramu ZSVGS.
 • Če bo v posamezni kategoriji premalo skladb, ki bi ustrezale kriterijem za uvrstitev na kompilacijski fonogram ZSVGS, lahko strokovna komisija skladbe izbere tudi na podlagi drugačne žanrske opredelitve.
 • Imena članov strokovnih komisij bodo objavljena hkrati z objavo skladb, ki bodo uvrščene na kompilacijski fonogram ZSVGS.
 • Subvencija ne more biti dodeljena izvajalcu oz. skupini glasbenih izvajalcev, katere član je hkrati član ene od strokovnih komisij.
 • Subvencije v višini zneska, ki je v skladu z razpisom, bodo nakazane najkasneje v 10 dneh od dne, ko pogodbe začnejo veljati.
 • Seznam skladb, ki se bodo uvrstile na kompilacijski fonogram ZSVGS, bo javno objavljen na spletni strani www.zsvgs.net najkasneje v treh delovnih dneh od podpisa vseh pogodb s prejemniki subvencij.
 • ZSVGS si pridružuje uredniško pravico pri glasbenem, vsebinskem in grafičnem oblikovanju kompilacijskega fonograma ZSVGS v digitalni obliki.
 • ZSVGS lahko oceni, da posnetek zaradi žanrske raznolikosti uredniško ni primeren za izdajo na kompilacijskem fonogramu ZSVGS, čeprav je po vseh kriterijih upravičen do subvencije, ki jo tudi prejme.
 • O rezultatih bodo prijavitelji oz. dobitniki subvencij obveščeni prek elektronske pošte. Prijavitelji skladb, ki ne bodo prejele subvencije, lahko v roku treh tednov od objave seznama skladb za kompilacijski fonogram ZSVGS, prek elektronskega naslova sklad.zsvgs@gmail.com zaprosijo za obrazložitev, zakaj njihova skladba subvencije ni prejela. 

 

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com.

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.