Aktualno

ZSVGS objavlja kratko zgodovino privatnega reproduciranja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

30.01.2019

Objavljamo kronologijo nedelovanja državnega aparata UIL, ki v 10 letih ni nikomur dodelil dovoljenja za pobiranje in delitev sredstev iz 50.člena ZASP. Zgodovina opisuje le del birokracije med državo in društvom KOPRIVA, ki je oddalo vlogo za dovoljenje. ZSVGS bo poskušala pridobiti, zbrati in objaviti še kronologijo ostalih vlagateljev, ki ravno tako do danes nikomur ni uspelo izpolniti vseh birokratskih pogojev.

KRATKA ZGODOVINA PRIVATNEGA REPRODUCIRANJA

(pravica do nadomestila za privatno reproduciranje

oz. ang.: blank tape levy - BTL)

 

  1. 1.    PRIMER KOPRIVA (zadeva št. 31227-9/2017)

 

29.9.2016 = sestanek med kolektivnimi organizacijami in Uradom RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: URSIL ali urad) o pogojih za izdajo (začasnega) dovoljenja za BTL, predstavitev sodne prakse – dan namig o možnosti izdaje začasnega dovoljenja do 22.10.2016 še po starem ZASP (novi ZKUASP te opcije ne omogoča več)

 

23.11.2016 = sestanek na temo reševanja problematike avtorskih pravic g. Dušana Zoreta, kjer urad da namig, da lahko kot kdorkoli drug ustanovi pravno osebo tudi tak imetnik pravic, ki ima široko podporo ostalih imetnikov pravic in sam obsežen repertoar (kot ga ima g. Zore), in ki bo ustanovljena z namenom za pridobitev dovoljenja za BTL, pri tem pa je urad poudarjal, da takemu pravnemu subjektu ni treba zagotavljati 100% reprezentativnosti vseh imetnikov pravic, da bi lahko dosegel zakonske pogoje in tako pridobil dovoljenje

 

22.12.2016 = ustanovna skupščina Koprive – ustanovljeno društvo z izključnim namenom, da pridobi dovoljenje za BTL

 

30.12.2016 = društvo vpisano v register društev

 

17.3.2017 = vložena vloga za dodelitev dovoljenja za izvajanje dejavnosti kolektivnega upravljanja pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. čl. ZASP (upravna taksa že plačana ob vložitvi)

 

do 9.5.2017:

ð  skoraj 2 meseca po vložitvi vloge nobenega poziva ali drugega dejanja s strani urada

 

9.5.2017 = 1. dopolnitev vloge (samoiniciativno) – urad jo beleži kot dopolnitev vloge z dne 10.5.2017

 

do 26.6.2017:

ð  1,5 meseca po 1. dopolnitvi nobenega poziva ali drugega dejanja s strani urada

ð  obenem mine že več 3 mesece od vložitve vloge

 

26.6.2017 = 1. (ustna) urgencapredsednik društva Kopriva po telefonu prosi za pojasnila, kako je z zadevo in katera je njihova vloga po vrstnem redu – Mojca Pečar pojasni, da ne more dati teh podatkov, ker ni stranka v postopku drugih vlagateljev

 

27.6.2017 = 2. (pisna) urgenca – zahteva Koprive po e-pošti za pojasnila, kako je z zadevo in katera je njihova vloga po vrstnem redu, oz. kakšna je sploh opravilna št. zadeve in kdo jo vodi +

 

27.6.2017 (isti dan) = 2. dopolnitev vloge (samoiniciativno)– urad jo beleži kot dopolnitev vloge z dne 28.6.2017

 

4.7.2017 = odgovor urada na 2. urgenco (dopis št. 31227-9/2017-5/109) – urad pojasni o stanju vloge in razlogih za neizdajo – ti so v časovnem vrstnem redu pred vlogo Koprive prispelih vlog, noče pa podati informacije, koliko (samo številčno) je teh vlog pred vlogo Koprive

 

do 14.9.2017:

ð  2,5 meseca po 2. dopolnitvi nobenega poziva ali drugega dejanja s strani urada (razen odgovora na urgenco, sicer pa nobenega drugega procesnega dejanja)

ð  obenem mine že več 6 mesecev od vložitve vloge

 

14.9.2017 = 3. urgenca – Kopriva po e-pošti prosi za informacijo, ali je njihova vloga popolna in v kateri fazi je postopek odločanja oz. zakaj še o njej ni rešeno

 

21.9.2017 = odgovor urada na 3. urgenco (dopis št. 31227-9/2017-9/109) – reševanje po vrstnem redu časovno prispelih zahtevkov, ne poda pa podatka ali je vloga Koprive popolna, šele v tej vlogi stranko obvesti, katera je opravilna št. zadeve (na prošnjo iz 2. urgence)

 

11.10.2017 = zahteva urada po odpravi pomanjkljivosti – dopis št. 31227-9/2017-7/109, vročen šele 23.10.2017 zaradi težav pri vročanju

ð  po 3,5 mesecih od 2. dopolnitve oz.

ð  po 7 mesecih od vložitve vloge

 

22.11.2017 = 3. dopolnitev vloge (na poziv urada) = od tega dne teče tudi rok 2 mesecev za izdajo določbe (!)

 

8.12.2017 = urad pozove vse k.o. k udeležbi v postopku Koprive (udeležbe priglasijo: IPF k.o. 11.12.2017; ZAMP k.o. in AIPA k.o. 18.12.2017; SAZAS k.o. 19.12.2017)

 

22.1.2018 = 4. urgenca uradu (dir. Tomanu)

 

24.1.2018 = sestanek na uradu

 

5.2.2018 = seznanitev z dejstvi in okoliščinami (dopis št. 31227-9/2017-28/109) – rok 45 dni (=26.3.2018)

ð  po skoraj 2 mesecih od 3. dopolnitve vloge oz. 1,5 meseca po zadnji priglasitvi udeležbe

ð  po 10,5 mesecih po vložitvi vloge

 

26.3.2018 = odgovor Koprive na seznanitev urada

 

do 23.1.2019:

ð  od 26.3.2018 – t.j. od odgovora Koprive na seznanitev je minilo že skoraj 10 mesecev in odločba še vedno ni izdana, niti ni bilo nobenega drugega dejanja organa

ð  obenem mine že več kot 1 leto in 10 mesecev od dneva vložitve vloge

 

23.1.2019 = vloga stranke za izdajo začasne odločbe po 221. čl. ZUP

 

 

  1. 2.    VPLIV PRIMERA ZAPIS (zadevi št. 31227-12/2015 in 31227-11/2017) NA VLOGO KOPRIVE

 

V vmesnem času je urad zavrgel vlogo Združenja ZAPIS, ki je bilo v časovni lestvici vrstnega reda vložena dne 2.6.2015 in torej pred vlogo Koprive (zadeva št. 31227-12/2015), zaradi česar jo je moral organ obravnavati prej.

 

To združenje je dne 20.3.2017 ponovno vložilo vlogo (zadeva št. 31227-11/2017), ki je bila po našem vedenju prav tako zavržena dne 10.8.2018, pri čemer pa se je to združenje zoper odločitev urada »pritožilo« oz. sprožilo upravni spor (opr. št. I U 1947/2018).

 

V okviru tega upravnega spora pa je Upravno sodišče RS dne 26.10.2018 izdalo začasno odredbo, ki je uradu začasno prepovedalo odločanje o identičnih vlogah (t.j. o BTL vlogah) prejetih po 20.3.2017, ne pa tudi o vlogah vloženih pred 20.3.2017.

 

Sodišče jasno poudari, da stranka, ki je vložila vlogo pred združenjem ne bo s to začasno odredbo prizadeta (razlogi začasne odredbe pod tč. 15). To jasno pomeni, da urad o vlogi Koprive brez zadržka lahko odloča. 

 

Bojazen je le, da bo urad napačno tolmačil vlogo Koprive, ki je bila priporočeno oddana (torej vložena) dne 17.3.2017 in prejeta pri uradu 20.3.2017 kot vlogo prejeto za vlogo Zapis.

 

Urad bi moral v zvezi s to začasno odredbo po 3. odst. 222. čl. v povezavi s 10. odst. 82. čl. ZUP  v roku 15 dni obvestiti vse prizadete stranke o začasnem zadržanju izvrševanja upravnega postopka zaradi izdane začasne odredbe sodišča. V kolikor so bile po 20.3.2017 vložene tudi druge vloge z istovrstnimi zahtevki (ali pa da je urad štel vlogo Koprive kot tako) in tega ni storil je ravnal nezakonito, s tem pa povzročil strankam konkurirajočih se zahtevkov škodo, ker niso mogle uveljavljati svojih interesov v upravnem sporu pri izdaji začasne odredbe pravočasno.

 


Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) določa, kdaj je upravni postopek uveden v 2. odst. 127. čl.: (2) Upravni postopek na zahtevo stranke je uveden z dnem vložitve zahteve stranke, če ne gre za primere iz 129. člena tega zakona.

ZUP določa v kolikšnem času mora organ izdati določbo o stvari oz. o zahtevku stranke v 222. členu (rok za odločbo):

 (1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke ... pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka... V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke ... mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih. (2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu dopolni, začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge. (3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je postopek prekinjen po 153. členu tega zakona, in v primerih iz desetega odstavka 82. člena tega zakona. (4) Če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen.

Kar je graje vredno, saj tak podatek o tem, kateri si v čakalni vrsti na primer dobiš celo na avtomatskem telefonskem odzivniku spletnega portala eUprave na tel. št. 080 2002.

(10) Če je zadržano izvrševanje predpisa s strani pristojnega organa, mora organ v roku 15 dni o tem pisno obvestiti stranke, ki uveljavljajo svoje pravice ali se jim nalagajo obveznosti.

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.