Izvajalci

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Izvajalci


Avtor Administrator   
Datum: 18.09.2007 | Ura: 18:20

Izvajalec je fizična oseba in spada v pravno varstvo sorodnih pravic, katere ureja ZASP. Dovoljenje za kolektivno zaščito sorodnih pravic v RS ima Zavod IPF.

Izvajalec fonograma, ki je lahko po pravilniku Zavoda IPF (Zavod za uveljavljanje sorodnih pravic) glavni izvajalec ali pogodbeni izvajalec, mora skozi celotni postopek paziti, da s katerim od podpisov ne prenese svojih pravic na druge osebe. 

 

Pravna podlaga za izvajalce je napisana v ZASP in na dan 18.09.2007 velja:Peto poglavje

SORODNE PRAVICE

1. oddelek

PRAVICE IZVAJALCEV

Pojem

118. člen

(1) »Izvajalci« pomenijo igralce, pevce, glasbenike, plesalce in druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska ali folklorna dela.
    (2) Za izvajalce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi režiserji dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cirkuški umetniki.

Zastopnik skupine izvajalcev

119. člen

(1) Izvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi v skupini, kot npr. člani orkestra, zbora, plesnega ali igralskega ansambla ali drugačne skupine, so dolžni pooblastiti enega izmed članov kot svojega zastopnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za izvedbo.
    (2) Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in je veljavno, če je doseženo soglasje večine vseh izvajalcev, ki so člani ansambla.
    (3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za dirigente, soliste in režiserje dramskih predstav.

Moralne pravice izvajalcev

120. člen

(1) Izključna pravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe navede njihovo ime ali kakšna druga njihova oznaka, pripada:
    1. pri izvedbah individualnih izvajalcev – tem izvajalcem;
    2. pri izvedbah skupin izvajalcev – skupini kot celoti, umetniškim vodjem in solistom.
    (2) Izvajalci imajo izključno pravico, da se uprejo skazitvi in vsakemu drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki uporabi njihove izvedbe, če bi ta poseg ali ta uporaba lahko okrnila njihovo osebnost.

Materialne pravice izvajalcev

121. člen

Izvajalec ima izključno pravico:
    1. snemanja svoje žive izvedbe;
    2. reproduciranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
    3. javnega prenašanja svoje žive izvedbe;
    4. radiodifuznega oddajanja svoje žive izvedbe;
    5. dajanja na voljo javnosti fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
    6. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
    7. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo.

Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma

122. člen

Izvajalec ima pravico do deleža na nadomestilu, ki ga prejme proizvajalec fonograma za javno priobčitev fonograma z njegovo izvedbo.

Pravica do nadomestila

123. člen

Izvajalec ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena tega zakona.

Domneva prenosa

124. člen

(1) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da je izvajalec izključno in neomejeno prenesel na filmskega producenta vse svoje materialne pravice na izvedbi, če ni s pogodbo drugače določeno.
    (2) Za vsako materialno pravico, ki je bila prenesena po prejšnjem odstavku, ima izvajalec pravico do primernega nadomestila od filmskega producenta.
    (3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prejšnjega odstavka.

Dokončanje avdiovizualnega dela

125. člen

Če kateri od izvajalcev noče končati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu ali če zaradi višje sile tega ne more storiti, se ne more upreti, da že dani prispevek ne bi bil uporabljen za njegovo dokončanje. Tak izvajalec uživa za že dani prispevek ustrezne pravice.

Izvedba iz delovnega razmerja

126. člen

Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca (izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektivna ali druga pogodba.

Trajanje pravic

127. člen

Pravice izvajalca trajajo 50 let od datuma izvedbe. Če je bil v tem času posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalca 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila najprej.

 


 

Izvajalci se delijo na glavne izvajalce in pogodbene izvajalce. Spodaj je za lažje razumevanje prikazana razlika izražena v simbiozi med avtorjem in izvajalcem;

  • Glavni izvajalci so člani zasedbe, ki s solističnim izvajalskim prispevkom interpretirajo glavno melodijo, ki jo je napisal avtor.
  • Pogodbeni izvajalci so lahko redni člani zasedbe ali zunanji pogodbeni izvajalci, ki s svojim izvajalskim prispevkom interpretirajo aranžma avtorja.

 

+386 40 29 20 00

info@zsvgs.net

E-novice

S prijavo na e-novice se strinjate, da ZSVGS v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.